Galen IS

Dodatne usluge

GDPR - zaštita podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa obavezu svakog privrednog subjekta da na odgovarajući način raspolaže podacima o ličnosti do kojih dolazi u svom poslovanju. Pored uobičajenih postupaka kojima se pribavljaju podaci o ličnosti, kao što su ugovori o radu, u apotekarstvu se podaci o ličnosti sakupljaju i putem recepata. Lični broj osiguranika i prepisana terapija se takođe smatraju podacima o ličnosti čiju zaštitu ovaj Zakon predviđa. Procesi koje Zakon reguliše tiču se obrade podataka o ličnosti, a obradom se smatra i sam uvid u podatke. Extra Care Pharmaceuticals doo
poseduje sertifikat ISO 27001, izdat od strane sertifikacione kuće Bureau Veritas. Standard ISO27001 potvrđuje da je Extra Care Pharmaceuticals doo osposobljen i ovlašćen za pružanje usluga računarskog programiranja sa ispunjavanjem zahteva za zaštitom podataka o l ičnosti. Zaposleni u Extra Care Pharmaceuticals doo su obučeni za sprovođenje procesa zaštite podataka o ličnosti u privrednim subjektima i poseduju sertifikate DPO (Data Protection Officer), takođe izdate od strane Bureau Veritas.

3.600 RSD
+PDV mesečno
  • do 10 zaposlenih

6.000 RSD
+PDV mesečno
  • od 10 do 50 zaposlenih

12.000 RSD
+PDV mesečno
  • od 50 do 100 zaposlenih

14.400 RSD
+PDV mesečno
  • preko 100 zaposlenih

Jedinstveni šifrarnik proizvoda - Master baza

Ustanove i apoteke svoju bazu proizvoda formiraju prema podacima koje dobiju od dobavljača, odnosno veledrogerija. Nije novost da veledrogerije za isti proizvod imaju potpuno različite šifre, kao ni to da zaposleni u ustanovama sa više apoteka često otvaraju duple šifre za jedan isti artikal. Usled ovakvih okolnosti, proizvodi se teže pretražuju u bazi, izveštaji o prodaji su nepotpuni i time samo delimično ispravni, pa se i naručivanje robe planira i vrši na osnovu loših parametara.

Na osnovu ovoga mi smo prepoznali potrebu za formiranjem jedinstvenog šifarnika – Master baze. Kartice proizvoda u Master bazi sadrže sledeće podatke o proizvodu: naziv proizvoda, proizvođač, nosilac dozvole ili
uvoznik, generički naziv, JKL klasifikaciju, ATC klasifikaciju, pripadajuću poresku stopu, farmaceutski oblik, jačinu, vrstu pakovanja, količinu u pakovanju i barkod. Svakom proizvodu su dodeljeni i sledeći atributi: grupa (lek, medicinsko sredstvo, dijetetsko sredstvo, medicinska kozmetika, itd), supstanca (hemijski sastav), lokalitet delovanja u organizmu, način aplikovanja, kao i to da li je proizvod namenjen ženama, muškarcima, deci ili bebama.

Ovakva sistematizacija kartice proizvoda omogućava kvalitetnu analitiku prodaje. Baza se redovno ažurira sa novim proizvodima koji pripadaju apotekarskom asortimanu, tako da kartica novog proizvoda postoji pre nego što sam proizvod prvi put bude isporučen apoteci. U ustanovama i apotekama koje prihvate Master bazu, zaposleni mogu i dalje otvarati šifre proizvoda prema ustaljenim procesima. U ovom slučaju sistem Master baze svakodnevno uparuje novootvorene šifre sa karticama odgovarajućih artikala.

3.600 RSD
+PDV mesečno
  • po jednom prodajnom mestu - apoteci

Administracija opreme

Administracija opreme je usluga kojom klijenti svu brigu o računarskoj opremi poveravaju nama. U odnosu na eksploataciju računara i njihov radni vek ili na neodgovarajuću konfiguraciju, klijentima dajemo predlog za zanavljanje opreme u određenom vremenskom periodu. Ovom uslugom je obuhvaćen i izlazak servisera na lice mesta radi zamene delova računarske konfiguracije ili prateće opreme, te njihovo povezivanje i pokretanje u rad (cena delova nije uračunata u uslugu). U uslugu je uključeno i čišćenje untrašnjosti računara  u objektima klijenata, dva puta u toku godine.

Svi vitalni delovi konfiguracije: procesor, hard disk i ventilator hlađenja se detaljno čiste/ usisavaju od prašine i ostalih nečistoća, čime se omogućava ne samo nesmetan rad računara, već i njihov optimalan radni vek. Klijenti koji se odluče za ovu vrstu usluge mogu da računaju na povlašćene cene prilikom nabavke računara, monitora, barkod skenera i fiskalnih printera od nas.

600 RSD
+PDV mesečno
  • po jednom prodajnom mestu - apoteci